Bulgarian Tourist Board.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plovdiv PDF Print E-mail
Places to visit

 

English

Plovdiv – the eternal city, located in the embrace of 6 hills, divided by Maritsa River, close to the bosom of Rodopa. Plovdiv, ancient as Troy, cared the name of Filip of Macedon, put the beginning of new Bulgarian history, keeps the memories and secrets of the Thracian, Roman, Byzantine, Slavs, Bulgarian, Ottoman culture. The connoisseurs of cultural and archeological values visit the Antique Theater, Roman Odeon, Roman forum, Eirene archeological complex, architectural reserve “Old town”, whose unique stile is know in the architecture as “Plovdiv houses”. Plovdiv is a starting point for any forms of eco, sport and hobby tourism developed in Rodopi mountain.Long time tradition has International Fair Plovdiv, beside his determined autumn edition organizes thematic fairs during the whole year.

Distance from Sofia: 148 km

Book Hotel

Bulgarian

Пловдив – вечният град, разположен в прегръдките на 6 хълма,разделен от водите на река Марица, близо до пазвата на Родопа. Пловдив, древен колкото Троя, носил името на Филип Македонски, сложил началото на  новата българска история, пази спомените и тайните на тракийската, римската, византийската, славянската, българската, османската култура. Ценитилети на културни и археологически ценности посещават Античния театър, Римския Одеон, Римския форум, Римския стадион, археологическия комплекс Ейрене, архитектурния резерват „Стария град”,  уникалния стил на който е извествен в архитектурата като „пловдивски къщи”. Пловдив е отправната точка за всички форми на еко, спортен и  хоби туризъм развиван в Родопи планина. С дългогодишна традиция е Международен панаир Пловдив, който освен установеното си есенно издание, организира тематични панаири през цялата година.

Разстояние от София: 148 км

 

Book Hotel


Try the Navigation on the Left to find the city that interests you most...